What are you looking for?

Prawa barbarzy?skie o czynach przeciw cia?u i cielesno?ci cz?owieka (od ko?ca V do pocz?tku IX wieku). Corpus hominis jako kategoria kulturowa [Summary in English]